Regulamin najmu pojazdu elektrycznego

Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia Umowy Najmu zawartej pomiędzy firmą Ascoli sp. z o.o. ul. Lubiniecka 10a/1, 04-326 Warszawa NIP: 7010641537, KRS 0000651854 (Wynajmujący), każdorazowym najemcą pojazdu elektrycznego (Najemca).
Przedmiotem najmu jest  pojazd elektryczny, dwukołowy, zasilany przez wbudowane akumulatory.
Najemca swoim podpisem oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszego regulaminu, zgadza się na nie oraz przyjmuje osobistą odpowiedzialność za pojazd, jak również za wszelkie osoby, którym powierzy przedmiot najmu.

NAJEM I ZWROT POJAZDU ESWING

Wynajmujący oddaje Najemcy, a Najemca bierze w Najem pojazd samobalansujący na warunkach określonych w umowie najmu i w regulaminie.
Wynajmujący wynajmuje go bez wad, sprawny technicznie oraz bez uszkodzeń. Wszelkie uwagi dotyczące wad, bądź uszkodzeń należy zgłosić Wynajmującemu w momencie wydania pojazdu oraz zaznaczyć je w formie pisemnej na protokole.
Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w takim stanie w jakim go wynajął do punktu wynajmu, bądź w miejsce wskazane przez Wynajmującego i  w terminie oznaczonym w Umowie Najmu.
Każde przedłużenie najmu musi być zgłoszone Wynajmującemu najpóźniej w terminie zwrotu określonym w Umowie Najmu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

Najemcą może być osoba: 

Ważąca więcej niż 20 kg i mniej niż 120 kg
Mająca ukończone 18 lat. Osoba niepełnoletnia może korzystać z pojazdu po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego oraz po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w umowie i regulaminie.
Legitymująca się dowolnym dokumentem  tożsamości ze zdjęciem.

Najemcą nie może być osoba:

Znajdująca się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, leków lub innych środków wpływających na reakcje organizmu, a przede wszystkim je spowalniających.
Kobiety w ciąży
Osoba niepełnoletnia, która nie przedstawi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na wynajem pojazdu.

W przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie wystąpienia okoliczności wykluczających korzystania z pojazdu, Wynajmujący ma prawo dokonać stosownych badań (testów) lub odmówić wynajmu, bądź go odebrać.
Wynajmujący odmówi korzystania  z pojazdu osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie istnienia okoliczności wykluczających korzystanie z pojazdu i która odmówiła poddania się testom.
Ze sprzętu może korzystać tylko osoba będąca Najemcą. W przypadku korzystania przez osobę nie będącą Najemcą, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości ceny najmu za 1 dzień jazdy.
Najemca nie może oddać osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem przedmiotu Umowy Najmu.
Najemca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za naruszenie, bądź nie przestrzeganie Umowy Najmu i Regulaminu Najmu przez osobę trzecią, której udostępnił pojazd.
Najemca może poruszać się tylko po chodnikach, trasach rowerowych lub bezdrożach. Jazda po ulicy jest zabroniona.
Najemca zobowiązany jest do:

Posiadania podczas jazdy dokumentu tożsamości ze zdjęciem
Zabezpieczenia tych części garderoby, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome części pojazdu
Posiadania podczas jazdy odpowiedniego obuwia, najlepiej na płaskim obcasie z zakrytymi palcami
Przestrzegania przepisów prawa, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych
Nie poruszaniem się z nadmierną prędkością, dostosowując ją do ruchu pieszych.
Zapłaty wszelkich mandatów i kar wynikających z naruszenia przepisów.
Nie brania udziału w zawodach i wyścigach.
Nie korzystania z pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem
W przypadku nieuzasadnionego zatrzymania się pojazdu lub innej awarii, Najemca zobowiązany jest z korzystania wyłącznie z pomocy Wynajmującego. Najemca nie może dokonywać jakiejkolwiek naprawy bez wiedzy i zgody Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy.
Po zakończonej jeździe pojazdem, Najemca powinien schodzić z pojazdu do tyłu. Zejście do przodu grozi upadkiem.
Zapoznania się z instrukcją obsługi pojazdu, która jest elementem jego wyposażenia jeszcze przed rozpoczęciem korzystania.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odbioru pojazdu, jeśli Najemca nie będzie przestrzegał któregoś z punktów Regulaminu Najmu i Umowy Najmu, a w szczególności nie zwróci go w terminie zwrotu.
Najemca podpisując Umowę Najmu zwalnia Wynajmującego od odpowiedzialności za wszelkie szkody oraz inne działania i zaniechania wynikające z takich zdarzeń oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tytułu powyższych zdarzeń.
Wynajmujący zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, aby wynajmowane pojazdy samobalansujące były sprawne i zdatne do jazdy.

Opłata za najem pobierana jest z góry w chwili najmu pojazdu samobalansującego według stawki określonej w Umowie Najmu.

W przypadku uzgodnienia płatności odroczonej, Najemca jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Opóźnienie w zwrocie pojazdu przekraczające 15 min. powoduje naliczanie opłaty dodatkowej za każdą kolejną pełną godzinę liczoną od ustalonego wcześniej terminu zwrotu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY W PRZYPADKU USZKODZEŃ LUB KRADZIEŻY

Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń pojazdu samobalansującego powstałych w czasie trwania najmu, a nie wynikających ze zwykłego zużycia rzeczy.
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupionego ubezpieczenia za szkody poniesione przez Wynajmującego w wyniku:

Wykorzystywania pojazdu niezgodnie z Umową Najmu i Regulaminem Najmu.
Poruszania się pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków odurzających. Powyższe zobowiązanie obejmuje również koszty związane z odpowiedzialnością wynajmującego w stosunku do osób trzecich, a powstałe z przyczyn jak wyżej.
Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość pojazdu w przypadku jego kradzieży
Najemca zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy pojazdu samobalansującego oraz do wypłaty odszkodowań w zakresie w jakim nie uczynił tego ubezpieczyciel

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KOLIZJI, WYPADKU LUB KRADZIEŻY

W razie kradzieży, bądź wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest:

Natychmiast powiadomić Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.
Uzyskać stosowne oświadczenia ze wszystkimi danymi uczestników biorących udział w zdarzeniu oraz danych świadków
Stosownie do zaistniałej sytuacji powiadomić odpowiednie służby tj. Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną.

ZABEZPIECZENIE POJAZDU SAMOBALANSUJĄCEGO ESWING

Jeśli pojazd samobalansujący nie jest użytkowany przez Najemcę, zobowiązany jest on zabezpieczyć go przed uszkodzeniami i kradzieżą .

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które zostały spowodowane ewentualnymi wadami pojazdu, powstałymi bez winy Wynajmującego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU

Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

Jakiejkolwiek zwłoki ze spłatą
Używania przez Najemcę niezgodnie z postanowieniami Umowy Najmu oraz Regulaminem Najmu.

UPOWAŻNIENIE

Wynajmujący jest upoważniony do udostępnienia pełnych danych osobowych Najemcy, właściwym organom w celu egzekucji opłat za parkowanie oraz mandatów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory wynikłe z tytułu Umowy Najmu rozstrzyga Sąd właściwy dla Wynajmującego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Warszawa: dnia 06.05.2017r.