Regulamin sklepu

Regulamin techno-speed.pl

1.Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach na stronie www.polsegway.pl
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży drogą elektroniczną poprzez strony www.polsegway.pl
1.4 Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.polsegway.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia
1.5 Towar – produkty prezentowane w katalogu produktów i usług prezentowany na stronie internetowej WWW.techno-speed.pl
1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ascoli Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej WWW.techno-speed.pl
1.7 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru
 

2.Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.polsegway.pl
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Strona internetowa prowadzona przez Ascoli sp. z o.o.  znajduje się pod adresem www.techno-speed.pl
2.4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polityki prywatności i ochrony danych osobowych.
2.5. Administrator oraz osoby upoważnione zobowiązują się do bezpiecznego przechowywania danych.
2.6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora oraz osoby upoważnione do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP, telefon kontaktowy.

Dane adresowe kontaktowe:

Ascoli Sp. z o.o.,
ul. Brechta 7,  03-472 Warszawa
Nip:  7010641537, KRS: 0000651854
Tel. :   576 106 586

Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres biuro@techno-speed.pl
Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres biuro@techno-speed.pl lub pod numerami telefonu 576 106 586, 507 590 438

2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień poprzez stronę internetową www.techno-speed.pl
2.5 W celu korzystania ze strony internetowej www.polsegway.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu
2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma Ascoli.Sp. z o.o. prowadząca stronę internetową www.techno-speed.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni
2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.techno-speed.pl w zakładce Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk
2.8 Informacje o towarach podane  na stronie www.polsegway.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego
 

Zasady korzystania ze strony internetowej www.polsegway.pl

3.1 Firma Ascoli Sp. z o.o. może odmówić wykonania usługi najmu lub sprzedaży produktu umieszczonego w ofercie strony internetowej www.polsegway.pl w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ascoli Sp. z o.o. za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Ascoli Sp. z o.o.

3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z oferty strony internetowej www.polsegway.pl nie może dokonać zamówienia usługi lub zakupu produktu bez zgody Ascoli Sp. z o.o.
3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, firma Ascoli Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze strony internetowej www.polsegway.pl w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej www.polsegway.pl niezamówionej informacji handlowej (spam)
d) korzystania ze strony internetowej www.polsegway.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Ascoli Sp.z o.o.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
f) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

 

Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową www.techno-speed.pl  , dokonać wyboru produktu i wypełnić poprawnie formularz zamówieniowy
4.2 Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony internetowej www.posegway.pl wszystkich niezbędnych danych i kliknięciu przycisku „ZAMAWIAMZ  OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, zamówienie zostanie przesłane na konto e-mail firmy Ascoli Sp. z o.o.. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i podanie danych osobowych oraz wypełnienie poprawnie wszystkich pól formularza.
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Ascoli Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu
4.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: ”Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „ZAMAWIAM Z  OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrz wspólnotowych

 5.1 Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrz wspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrz wspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski
b) transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrz wspólnotowych na terytorium UE

5.2 Kto jest kontrahentem wewnątrz wspólnotowych transakcji?
Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrz wspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrz wspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);

 

Dostawa

6.1 Dostawa Towarów odbywa pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia
6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firm Kurierskich, Firm Spedycyjnych, lub w przypadku większych zamówień Transportu Własnego
6.3 Termin realizacji dostawy wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi do 30 dni roboczych

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta)

 

Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
7.2 Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego
b) płatnością gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
c) płatnością gotówką przy odbiorze osobistym

7.3 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Zamawiający poda poprzez maila nr konta, na które firma Ascoli Sp. z o.o. ma dokonać zwrotu.
7.4 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 2000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 2000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Ascoli Sp. z o.o.,
ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa
Nip:  7010641537, KRS: 0000651854
Tel. :   576 106 586,
e-mail: biuro@ascoli.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Produkty i Towary nie mogą nosić znamion użytkowania (poza standardowymi czynnościami, które Konsument mógłby sprawdzić w sklepie, stacjonarnym tj. kompletność części, jakość wykonania), w przeciwnym przypadku firma Ascoli Sp. z o.o. będzie miała prawo naliczyć dodatkowe koszty, związane z utratą wartości przez produkt, który był użytkowany przez Konsumenta.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Ascoli Sp. z o.o., ul. Brechta 7, Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Reklamacje dotyczące Towarów

9.1 Firma Ascoli Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym
9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@techno-speed.pl. Firma Ascoli Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
9.3 Firma Ascoli Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

10.1 Firma Ascoli Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu sprzedaży i wynajmu produktów z oferty na stronie www.polsegway.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
10.2 Klient powinien zgłaszać każda nieprawidłowość działania strony internetowej www.techno-speed.pl firmie Ascoli Sp. z o.o.
10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.polsegway.pl Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: biuro@techno-speed.pl na adres Ascoli Sp. z o.o., ul. Brechta 7, Warszawa
10.4 W uwagach o nieprawidłowościach Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej
10.5 Firma Ascoli Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 

Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ascoli Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ascoli Sp. z o.o.  prowadzącą stronę internetową www.polsegway.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Ascoli Sp. z o.o.
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego